Phật giáo Bình Dương: Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp sửa đổi Hiến pháp 1992

* Thực hiện tinh thần Thông tư Hướng dẫn của Ban Thường trực TUGHPGVN, sáng ngày 18-1, Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại hội nghị, đông đảo Tăng, Ni đã nghe thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Qua đó đã có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp tập trung vào các vấn đề thực hiện dân chủ, văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo.

Thượng tọa Thích Huệ Thông, UV Thường tực HĐTUGHPGVN, Trưởng BTS Tỉnh hội cho biết: “Đồng bào Phật giáo rất phấn khởi với tinh thần lấy ý kiến rộng rãi trong quần chúng nhân dân để sửa đổi Hiến pháp thể hiện tinh thần dân chủ nhà nước của dân do dân vì dân, tâm đắc với việc khẳng định chủ quyền độc lập của Tổ quốc bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”.

* Ngày 30 – 1 (nhằm ngày 19-12), tại văn phòng T78, Thượng tọa Thích Huệ Thông đã tham dự Hội thảo góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Bộ Nội vụ tổ chức, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

* Sáng ngày 25-2, Thượng tọa Thích Huệ Thông, Trưởng BTS Tỉnh hội đã tham dự Hội nghị góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tổ chức. Tại hội nghị, Thượng tọa đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Điều 25.


TT. Thích Huệ Thông, phát biểu ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp 1992 do Tỉnh ủy tổ chức
Theo đó, Thượng tọa cho rằng, tại Chương 1, Điều 2 ghi “Quyền lực NN là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”, cần phân công cụ thể như Quốc Hội là cơ quan lập pháp, Chính Phủ là cơ quan hành pháp, Tòa án là cơ quan xét xử, Viện Kiểm Sát là cơ quan công tố viên. Tại khoản 4, Điều 5 ghi “Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước”, cần thêm cụm từ “chủ trương đại đoàn kết dân tộc” và nên bỏ từ “thiểu số” để ghi vào là “cùng sinh sống trên đất nước VN” thành “Nhà nước thực hiện chủ trương đại đoàn kết dân tộc, chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước VN phát huy nội lực, hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước”.

Ở Điều 6 ghi “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”, đề nghị thêm “quyền làm chủ” và “các cấp chính quyền” vào thành “Nhân dân thực hiện quyền làm chủ và quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND, các cấp chính quyền và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”. Tại khoản 2, Điều 8 ghi “Nền hành chánh quốc gia, chế độ công vụ được tổ chức và hoàn thiện để phục vụ nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân”, cần thêm “chống chủ nghĩa cá nhân, chống hiện tượng tạo ra bè cánh, lợi ích nhóm trong bộ máy nhà nước”; bỏ từ “hách dịch, cửa quyền” vì từ “quan liêu” đã bao hàm cả nội dung của “hách dịch, cửa quyền”. Sau từ “quan liêu”, đề nghị bổ sung ý “lợi dụng chức quyền, lạm quyền để hạch sách dân, mưu lợi cá nhân dưới mọi hình thức tham nhũng, không có bất kỳ một cán bộ, viên chức nào được đặc quyền nằm ngoài vòng pháp luật khi có hành vi vi phạm pháp luật. Tài sản của cán bộ, viên chức do phạm pháp mà có đều phải tịch thu sung vào công quĩ nhà nước”. Đề nghị bỏ từ tiết kiệm vì chống lãng phí đã bao hàm cả thực hành tiết kiệm. Đề nghị thêm “Nhà nước đảm bảo an toàn đối với mọi người khi đứng ra đấu tranh chống tham nhũng và những hành vi tiêu cực khác”. Tại khoản 2, Điều 9 ghi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…”, đề nghị thêm “và các đoàn thể thành viên là một bộ phận của hệ thống chính trị”, bởi vì trong Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước 2011 đã khẳng định vai trò mặt trận, đề nghị thêm cụm từ này để phù hợp với cương lĩnh là cơ sở chính trị của chánh quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần. Đề nghị thêm nội dung “yêu nước” trong nhân dân; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, cần thêm “và tạo điều kiện thuận lợi để” nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đề nghị thêm “Nhà nước đảm bảo vị trí và vai trò của cơ quan mặt trận trong công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước”.

Ở khoản 1, Điều 15, chương II trong cụm từ “Ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người, quyền công dân”, đề nghị bỏ cụm từ Nhà nước và xã hội; “được thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật, đề nghị đổi từ “bảo đảm theo” thành bằng Hiến pháp và pháp luật. Khoản 1, Điều 16, “Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác”, đề nghị bổ sung thêm “khi quyền đó phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội”. Khoản 2, Điều 17 “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự”, đề nghị thêm từ tôn giáo, kinh tế, văn hóa, xã hội. Khoản 1, Điều 25 “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”, đề nghị thêm “không ai có quyền bắt buộc theo hay không một tôn giáo nào. “Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, đề nghị thêm “không ai có quyền xúc phạm đến niềm tin, lý tưởng, giáo lý của các tôn giáo đang sinh hoạt hợp pháp”. Theo đó, Thượng tọa cho rằng, cần thêm nội dung “Nhà nước tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng theo luật pháp, hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước cho phép theo luật định; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo thực hiện các quyền dân sự (tham gia chương trình xã hội hóa giáo dục, y tế, từ thiện). Các tổ chức tôn giáo ở đây được hiểu theo phạm vi rộng không riêng gì các cơ sở thờ tự mà còn là học viện, viện nghiên cứu, các tổ chức từ thiện xã hội… thuộc tôn giáo thì cần phải được bảo hộ. Đề nghị thêm “Các tổ chức tôn giáo là thành viên của MTTQVN”.

Ở khoản 1, Điều 31, “Mọi người có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”, cần thêm “ Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi công dân về việc tố cáo, khiếu nại, nghiêm cấm mọi hình thức trả thù đối với người khiếu nại, tố cáo”. Khoản 1, Điều 34 ghi “Mọi người có quyền tự do kinh doanh”, đề nghị thêm “và hành nghề theo qui định của pháp luật”, khoản 2 “Nhà nước bảo hộ quyền tự do kinh doanh”, thêm nội dung “và hành nghề”.

Điều 35 “Công dân có quyền được đảm bảo an sinh xã hội”, đề nghị bổ sung “phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước”. Khoản 1, Điều 40 ghi “Trẻ em có quyền được gia đình, nhà trường, Nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục”, cần thêm mục: “Nhà nước đảm bảo quyền lợi của trẻ em được đến trường khi đúng độ tuổi đi học (thực tế hiện nay có một số trẻ em không được đến trường vì lý do không có khai sinh, không có hộ khẩu…). Điều 50 “Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế”, đề nghi thêm “Đồng thời phải có trách nhiệm phát giác, tố cáo các cá nhân, tổ chức trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế”. Khoản 3, Điều 58 ghi “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”, đề nghị thêm: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng phải bồi thường theo thỏa thuận trong trường hợp qui hoạch” các dự án phát triển kinh tế- xã hội. Điều 60 ghi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong hoạt động kinh tế- xã hội và quản lý nhà nước”, cần thêm “cùng với chính sách quản lý có hiệu quả, có lợi cho quốc kế, dân sinh”. Khoản 3, Điều 68 ghi “Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học”, đề nghị thêm “làm ảnh hưởng đến sức khỏe cho cộng đồng và cá nhân”, phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại.

DIỆU QUANG (ghi)

Tin khác:
Trang ( 1/31) : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Trang cuối]
   Phật sự trong tỉnh
Bình Dương: Truyền giới Tỳ kheo, Sa-di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni

Chiều ngày 25/6/2022, các đàn giới thuộc Đại giới đàn Thiện An PL.2566 – DL.2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni tại hai giới trường.

Lễ Khai Mạc Đại giới Đàn Thiện An Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn đầu Hòa thượng Đại giới đàn Thiện An

Sáng ngày 25/6/2022 (nhằm ngày 27/5/Nhâm Dần) tại Giới trường Tổ đình Hội Khánh - Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện An do BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức.

Bình Dương: Trang nghiêm lễ cung nghinh tôn ảnh HT. Thích Thiện An về giới trường Tổ đình Hội Khánh và chùa Bồ Đề Đạo Tràng

Theo chương trình Đại Giới đàn Thiện An, sáng ngày 23/6/2022 (nhằm ngày 25/5 năm Nhâm Dần), Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã đến chùa Bửu Phước (thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo) làm lễ cung thỉnh tôn ảnh cố Hòa thượng thượng Thiện hạ An (tôn danh được lấy làm tôn hiệu của Đại giới đàn) và giới Bổn về Tổ đình Hội Khánh, chùa Bồ Đề Đạo Tràng, địa điểm truyền giới cho các giới tử. Nghi thức do Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương đảm trách, gồm: Tôn ảnh, Giới bổn, long đình, bát bửu, long trượng.v.v….với gần 500 giới tử sẽ làm hàng chào cung nghinh đoàn rước tôn ảnh và giới bổn theo nghi thức Phật giáo.

CÂU HỎI ÔN ĐÀN SA DI VÀ SA DI NI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN GIÁO HỘI. 1/ Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào ngày 04– 07/11/1981 tại Nhà Văn Hoá Việt-Xô, Thủ Đô Hà Nội. 2/ Vị Chủ Tịch HĐTS đầu tiên của GHPGVN là ai? Vị Chủ Tịch HĐTS đầu tiên của GHPGVN là Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Thủ. 3/Từ ngày được thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Bình Dương đã trãi qua bao nhiêu lần Đại Hội? Lần Đại Hội sau cùng diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Từ ngày được thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã trãi qua 10 lần Đại hội, lần Đại hội sau cùng diễn ra vào ngày 02-03/ 01/ 2022, diễn ra tại Trung tâm văn hóa Tượng Phật Niết bàn chùa Hội Khánh.

CÂU HỎI ÔN THI ĐÀN THỨC XOA MA NA NI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN GIÁO HỘI. 1/ HĐCM được suy tôn tại Đại Hội Đại Biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất gồm có bao nhiêu vị? Do ai làm Pháp Chủ? Tại Đại Hội Đại Biểu Phật giáo lần I, HĐCM GHPGVN được suy tôn tất cả là 56 vị do Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận làm Pháp Chủ. 2/Từ khi được thành lập đến nay, GHPGVN đã trải qua bao nhiêu lần Đại Hội? Lần Đại Hội sau cùng diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Từ khi được thành lập đến nay, GHPGVN đã trãi qua 8 lần Đại hội. Đại hội sau cùng là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8, diễn ra vào ngày 19, 20, 21 va 22 tháng 11 năm 2017 tại cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

CÂU HỎI ÔN THI ĐÀN TỲ KHEO NI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN I: GIÁO HỘI 1/ Đại Hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ ( 2017-2022) của GHPGVN diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ 8 của GHPGVN diễn ra vào ngày 19 – 22 / 11/ 2017, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội. 2/ GHPGVN là tiền thân của bao nhiêu tổ chức? Kể ra cụ thể? GHPGVN là tiền thân của 9 tổ chức Hệ Phái Phật Giáo trong cả nước, đó là:  Hội Thống Nhất Phật giáo Việt Nam  Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.  Giáo Hội Phật giáo Cổ Truyền Việt Nam.  Ban Liên Lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM.  Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.  Giáo Hội Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán.  Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam.  Hội Sư Sãi Yêu Nước Miền Tây Nam bộ.  Hội ...

CÂU HỎI ÔN THI ĐÀN TỲ KHEO ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN I: GIÁO HỘI 1/ Đại Hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ I của GHPGVN diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ nhất của GHPGVN diễn ra vào ngày 04-07/ 11/ 1981, tại Chùa Quán Sứ, Thủ Đô Hà Nội. 2/ GHPGVN là tiền thân của bao nhiêu tổ chức? Kể ra cụ thể? GHPGVN là tiền thân của 9 tổ chức Hệ Phái Phật Giáo trong cả nước, đó là:  Hội Thống Nhất Phật giáo Việt Nam  Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.  Giáo Hội Phật giáo Cổ Truyền Việt Nam.  Ban Liên Lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM.  Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.  Giáo Hội Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán.  Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam.  Hội Sư Sãi Yêu Nước Miền Tây Nam bộ.  Hội Phật Học Nam Việt.

Phật giáo Bình Dương thính giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư Kiết hạ PL. 2566

Truyền thống An cư Kiết hạ là mạng mạch của Tăng già, là thước đo phẩm hạnh của người xuất gia. Trên tinh thần đó, sáng ngày 29/5/2022 (nhằm ngày 29/4 năm Nhâm Dần), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư đồng tập trung về Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), cùng nhau Bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Và đây là lần Bố tát đầu tiên mùa ACKH PL.2566 - DL.2022.

Bình Dương: Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản PL.2566

Hằng năm vào đầu tháng tư, tất cả những tín đồ Phật giáo đều tưởng nhớ về Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Đản sanh thị hiện ở cõi đời. Trong những ngày này, trên khắp năm châu bốn biển đều tưởng nhớ và long trọng tổ chức kỉ niệm ngày Đức Phật ra đời. Hòa trong niềm vui vô tận đó, sáng ngày 15/5/2022 (nhằm ngày 15/4 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã thành kính tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022 tại Trung tâm Văn hoá Tượng Phật Niết Bàn - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một).

Bình Dương: Chùa Hội An trang nghiêm tổ chức Đại lễ kỳ siêu Tiết Thanh minh

Hằng năm, cứ vào khoảng tháng 3 âm lịch có một ngày lễ gọi là Tiết Thanh Minh. Lễ hội mang ý nghĩa hết sức đặc biệt của nhân dân Việt Nam thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, một đạo lý mang tính nhân văn sâu sắc trong đời sống tâm linh của người Việt từ bao đời nay. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt, là dịp để con cháu “đền ơn đáp nghĩa” và tưởng nhớ công ơn của tổ phụ, của những người đi trước, và là sợi dây liên kết tâm linh giữa những người sống và người đã khuất.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>