Phật giáo Bình Dương: Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp sửa đổi Hiến pháp 1992

* Thực hiện tinh thần Thông tư Hướng dẫn của Ban Thường trực TUGHPGVN, sáng ngày 18-1, Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại hội nghị, đông đảo Tăng, Ni đã nghe thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Qua đó đã có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp tập trung vào các vấn đề thực hiện dân chủ, văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo.

Thượng tọa Thích Huệ Thông, UV Thường tực HĐTUGHPGVN, Trưởng BTS Tỉnh hội cho biết: “Đồng bào Phật giáo rất phấn khởi với tinh thần lấy ý kiến rộng rãi trong quần chúng nhân dân để sửa đổi Hiến pháp thể hiện tinh thần dân chủ nhà nước của dân do dân vì dân, tâm đắc với việc khẳng định chủ quyền độc lập của Tổ quốc bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”.

* Ngày 30 – 1 (nhằm ngày 19-12), tại văn phòng T78, Thượng tọa Thích Huệ Thông đã tham dự Hội thảo góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Bộ Nội vụ tổ chức, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

* Sáng ngày 25-2, Thượng tọa Thích Huệ Thông, Trưởng BTS Tỉnh hội đã tham dự Hội nghị góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tổ chức. Tại hội nghị, Thượng tọa đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Điều 25.


TT. Thích Huệ Thông, phát biểu ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp 1992 do Tỉnh ủy tổ chức
Theo đó, Thượng tọa cho rằng, tại Chương 1, Điều 2 ghi “Quyền lực NN là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”, cần phân công cụ thể như Quốc Hội là cơ quan lập pháp, Chính Phủ là cơ quan hành pháp, Tòa án là cơ quan xét xử, Viện Kiểm Sát là cơ quan công tố viên. Tại khoản 4, Điều 5 ghi “Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước”, cần thêm cụm từ “chủ trương đại đoàn kết dân tộc” và nên bỏ từ “thiểu số” để ghi vào là “cùng sinh sống trên đất nước VN” thành “Nhà nước thực hiện chủ trương đại đoàn kết dân tộc, chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước VN phát huy nội lực, hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước”.

Ở Điều 6 ghi “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”, đề nghị thêm “quyền làm chủ” và “các cấp chính quyền” vào thành “Nhân dân thực hiện quyền làm chủ và quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND, các cấp chính quyền và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”. Tại khoản 2, Điều 8 ghi “Nền hành chánh quốc gia, chế độ công vụ được tổ chức và hoàn thiện để phục vụ nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân”, cần thêm “chống chủ nghĩa cá nhân, chống hiện tượng tạo ra bè cánh, lợi ích nhóm trong bộ máy nhà nước”; bỏ từ “hách dịch, cửa quyền” vì từ “quan liêu” đã bao hàm cả nội dung của “hách dịch, cửa quyền”. Sau từ “quan liêu”, đề nghị bổ sung ý “lợi dụng chức quyền, lạm quyền để hạch sách dân, mưu lợi cá nhân dưới mọi hình thức tham nhũng, không có bất kỳ một cán bộ, viên chức nào được đặc quyền nằm ngoài vòng pháp luật khi có hành vi vi phạm pháp luật. Tài sản của cán bộ, viên chức do phạm pháp mà có đều phải tịch thu sung vào công quĩ nhà nước”. Đề nghị bỏ từ tiết kiệm vì chống lãng phí đã bao hàm cả thực hành tiết kiệm. Đề nghị thêm “Nhà nước đảm bảo an toàn đối với mọi người khi đứng ra đấu tranh chống tham nhũng và những hành vi tiêu cực khác”. Tại khoản 2, Điều 9 ghi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…”, đề nghị thêm “và các đoàn thể thành viên là một bộ phận của hệ thống chính trị”, bởi vì trong Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước 2011 đã khẳng định vai trò mặt trận, đề nghị thêm cụm từ này để phù hợp với cương lĩnh là cơ sở chính trị của chánh quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần. Đề nghị thêm nội dung “yêu nước” trong nhân dân; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, cần thêm “và tạo điều kiện thuận lợi để” nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đề nghị thêm “Nhà nước đảm bảo vị trí và vai trò của cơ quan mặt trận trong công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước”.

Ở khoản 1, Điều 15, chương II trong cụm từ “Ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người, quyền công dân”, đề nghị bỏ cụm từ Nhà nước và xã hội; “được thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật, đề nghị đổi từ “bảo đảm theo” thành bằng Hiến pháp và pháp luật. Khoản 1, Điều 16, “Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác”, đề nghị bổ sung thêm “khi quyền đó phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội”. Khoản 2, Điều 17 “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự”, đề nghị thêm từ tôn giáo, kinh tế, văn hóa, xã hội. Khoản 1, Điều 25 “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”, đề nghị thêm “không ai có quyền bắt buộc theo hay không một tôn giáo nào. “Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, đề nghị thêm “không ai có quyền xúc phạm đến niềm tin, lý tưởng, giáo lý của các tôn giáo đang sinh hoạt hợp pháp”. Theo đó, Thượng tọa cho rằng, cần thêm nội dung “Nhà nước tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng theo luật pháp, hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước cho phép theo luật định; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo thực hiện các quyền dân sự (tham gia chương trình xã hội hóa giáo dục, y tế, từ thiện). Các tổ chức tôn giáo ở đây được hiểu theo phạm vi rộng không riêng gì các cơ sở thờ tự mà còn là học viện, viện nghiên cứu, các tổ chức từ thiện xã hội… thuộc tôn giáo thì cần phải được bảo hộ. Đề nghị thêm “Các tổ chức tôn giáo là thành viên của MTTQVN”.

Ở khoản 1, Điều 31, “Mọi người có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”, cần thêm “ Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi công dân về việc tố cáo, khiếu nại, nghiêm cấm mọi hình thức trả thù đối với người khiếu nại, tố cáo”. Khoản 1, Điều 34 ghi “Mọi người có quyền tự do kinh doanh”, đề nghị thêm “và hành nghề theo qui định của pháp luật”, khoản 2 “Nhà nước bảo hộ quyền tự do kinh doanh”, thêm nội dung “và hành nghề”.

Điều 35 “Công dân có quyền được đảm bảo an sinh xã hội”, đề nghị bổ sung “phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước”. Khoản 1, Điều 40 ghi “Trẻ em có quyền được gia đình, nhà trường, Nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục”, cần thêm mục: “Nhà nước đảm bảo quyền lợi của trẻ em được đến trường khi đúng độ tuổi đi học (thực tế hiện nay có một số trẻ em không được đến trường vì lý do không có khai sinh, không có hộ khẩu…). Điều 50 “Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế”, đề nghi thêm “Đồng thời phải có trách nhiệm phát giác, tố cáo các cá nhân, tổ chức trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế”. Khoản 3, Điều 58 ghi “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”, đề nghị thêm: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng phải bồi thường theo thỏa thuận trong trường hợp qui hoạch” các dự án phát triển kinh tế- xã hội. Điều 60 ghi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong hoạt động kinh tế- xã hội và quản lý nhà nước”, cần thêm “cùng với chính sách quản lý có hiệu quả, có lợi cho quốc kế, dân sinh”. Khoản 3, Điều 68 ghi “Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học”, đề nghị thêm “làm ảnh hưởng đến sức khỏe cho cộng đồng và cá nhân”, phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại.

DIỆU QUANG (ghi)

Tin khác:
Trang ( 1/25) : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Trang cuối]
   Phật sự trong tỉnh
Bình Dương: Chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Khánh tuế HT. Thích Huệ Thông

Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, người Việt Nam ai cũng nhớ câu thành ngữ “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” - một phong tục thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, sự tôn kính, lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành và những người thầy truyền dạy kiến thức để chúng ta trưởng thành. Theo tinh thần truyền thống đó, vào sáng ngày 27/01/2020 (nhằm mùng 3 tháng Giêng năm Canh Tý), Ban Trị sự các huyện, thị, thành; các ban chuyên trách và chúng đệ tử đã vân tập về tổ đình chùa Hội Khánh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để chúc mừng Khánh tuế HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Lễ tảo tháp, tưởng niệm chư vị Tổ khai sơn tại chùa Hội Khánh

Vào những ngày cuối năm, với tinh thần tri ân báo ân của người con Phật đối với chư vị Tổ sư khai sơn tạo tự, tiền bối hữu công, sáng ngày 19/01/2020 (nhằm ngày 25/12 năm Kỷ Hợi), chư Tôn Thiền đức trụ trì các tự viện tỉnh Bình Dương đã quang lâm về chùa Hội Khánh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hành lễ tảo tháp và nhiễu quanh tháp tổ, dâng hương tưởng niệm Giác linh chư vị Hòa thượng tiền bối khai sơn tạo tự, chư vị Trụ trì tiếp nối đã trải qua nhiều đời.

Bình Dương: Hội nghị thống kê chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ Phật tử

Vào lúc 14h00, chiều ngày 13/01/2020 (nhằm ngày 19/12 năm Kỷ Hợi), tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn – chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra Hội nghị thống kê chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ Phật tử của Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Thường trực BTS Phật giáo tỉnh chúc Tết chư Tôn đức Giáo phẩm HĐTS

Nhân dịp xuân Canh Tý cận kề, trên tinh thần tri ân và báo ân đối với chư Tôn đức Giáo phẩm. Sáng ngày 8&9/1/2020 (nhằm 14&15/12 năm Kỷ Hợi), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã trở về vấn an sức khoẻ HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, cùng chư Tôn đức lãnh đạo TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo và Văn phòng II TƯGH, TP. HCM.

Bình Dương: Phật giáo tỉnh Tổng kết công tác Phật sự năm 2019

Sáng ngày 03/01/2020 (nhằm ngày mùng 9 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), GHPGVN tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020, tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết Bàn - chùa Hội Khánh, đường Chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Đức Đại Tăng thống Vương quốc Campuchia đến thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Sáng ngày 04/12/2019 (nhằm ngày 9/11 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng Ban Trị sự (chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương long trọng đón tiếp Đức Đại Tăng thống Vương quốc Camphuchia - Hoà thượng Tep Vong, cùng chư Tăng, Phật tử phái đoàn viếng thăm Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Lễ tưởng niệm 90 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sáng nay, ngày 23/11/2019 (nhằm ngày 27/10 năm Kỷ Hợi), tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương kết hợp cùng Sở Văn hoá Thể thao, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 90 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình Phước: Chia sẻ yêu thương đến quý bà con khiếm thị

Vào ngày 14/11/2019, Thượng tọa Thích Minh Vũ - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì chùa Phổ Thiện Hòa cùng quý Phật tử, các nhà hảo tâm đã đến Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước (Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) để thăm, chia sẻ niềm vui, yêu thương và trao quà cho bà con khiếm thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Bình Dương: Trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ cố Đại lão HT.Thích Thiện An

Sáng ngày 07/11/2019 (nhằm ngày 11/10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Bửu Phước, đường Xóm Chùa, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương toàn thể môn đồ pháp tử đã tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 21 cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện An - nguyên Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sông Bé - Bình Dương, Viện chủ chùa Bửu Phước.

Bình Dương: Hội nghị Hướng dẫn thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Tăng Ni tỉnh nhà

Ngày 16/10/2019, Ban Tôn giáo phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Hướng dẫn thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và phổ biến chính sách Bảo hiểm Xã hội tự nguyện cho hơn 300 Tăng Ni là thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thị thành phố, trụ trì (quản tự) 201 cơ sở tự, viện trên địa bàn tỉnh và gần 90 Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>