Tản mạn đầu xuân

Muøa xuaân veà, muoân hoa ñua nôû, vaïn vaät nhö môû caû taám loøng ñeå ñoùn nhaän höông xuaân töôi môùi, caàu mong moät naêm traøn ñaày an laïc, haïnh phuùc. Ñaàu naêm ñi chuøa leã Phaät hay nhöõng chuyeán haønh höông tham quan chuøa baïn, seõ laø moät phaàn khoâng theå thieáu trong höông vò ngaøy teát cuûa khoâng ít ngöôøi.

Ñaàu naêm leã Phaät

Noùi ñeán chuyeän ñaàu naêm ñi chuøa, leã Phaät, toâi coù moät sôû thích laø ñöôïc khoaùc leân mình chieác aùo daøi thaät ñeïp ñeå ñeán chuùc teát thaày mình vaøo ngaøy muøng moät. Ñöôïc nghe lôøi thaày, chaøo hoûi baïn ñaïo, caûm nhaän taát caû nieàm haân hoan trong aùnh maét, nuï cöôøi cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh maø traøn ngaäp nieàm tin vaøo moät naêm môùi daøo daït tình yeâu vaø söùc soáng. Coù ngöôøi baûo, ñeán chuøa khoâng ñöôïc aên dieän quaù xinh ñeïp vì nhö theá seõ khoâng ñuùng vôùi phaåm haïnh cuûa ngöôøi Phaät töû. Vôùi yù nghóa trao lieãm thaân taâm, giöõ thanh tònh caûnh Nieát baøn, thì quan ñieåm ñoù quaû thaät khoâng sai. Nhöng toâi vaãn coù caùch suy nghó khaùc. Coù laàn, toâi baøy toû quan ñieåm vôùi thaày toâi: “Con nghó, khi chuùng ta ñeán chuøa, trôû thaønh ngöôøi Phaät töû, ñang taäp ñi treân con ñöôøng cuûa söï giaùc ngoä, giaûi thoaùt. Nhöõng ngöôøi con cuûa Phaät thì nhaát ñònh phaûi coù cuoäc soáng an laïc, haïnh phuùc, raïng rôõ vaø töôi ñeïp chöù sao”. YÙ toâi muoán noùi laø, leõ dó nhieân hình thöùc khoâng phaûi laø quyeát ñònh, theá nhöng khi chuùng ta luoân höôùng ñeán caùi ñeïp, thì cuoäc soáng taát nhieân seõ töôi môùi vaø thuù vò hôn haún roài chöù. Thaày toâi cöôøi: “Thì con cöù maëc aùo daøi ñi chuøa neáu con thích”.

Theá nhöng, toâi chöa bao giôø maëc aùo daøi vaøo chuøa vaøo giôø khaéc quan troïng aáy, duø naêm naøo toâi cuõng coù maët ôû chuøa thaày töø raát sôùm. Bôûi nhìn qua, ngoù laïi, thaáy khoâng ai maëc aùo daøi nhö mình neân töï nhieân cuõng “theïn” neân laïi thoâi…Noùi vaäy ñeå caûm nhaän ñöôïc raèng, moãi ngöôøi, maø nhaát laø Phaät töû, noãi haùo höùc, chôø mong ngaøy teát ñeán khoâng coøn laø chuyeän ñöôïc maëc aùo ñeïp, ñöôïc lì xì nhö hoài coøn caùi tuoåi leân 3, leân 5 maø laø ñeå cuøng nhau ñeán chuøa leã Phaät ñaàu naêm, caàu mong naêm môùi an laønh, haïnh phuùc, cho mình ñuû phöôùc duyeân ñeå tieáp tuïc coù ñöôïc thaønh töïu treân con ñöôøng tu taäp.    

Bình Döông coù khoâng ít chuøa ñeïp. Caùc ngoâi chuøa ngaøy caøng ñöôïc truøng tu, xaây döïng cho theâm phaàn roäng raõi, khang trang thoûa maõn ñöôïc ñôøi soáng trong taâm linh cuûa ngöôøi daân ñòa phöông. Ngaøy teát ñeán, moãi ngöôøi duø ôû queâ hay thaønh thò ñeàu ñeán ngoâi chuøa ñeå “taém” taâm hoàn mình trong caùi thôøi khaéc nguyeân sô khôûi ñaàu cho moät muøa xuaân môùi.

Haønh höông

Coù ngöôøi baûo, chuøa naøo cuõng laø chuøa, thaày naøo cuõng laø thaày, maéc chi phaûi ñi ñuû thöù chuøa laøm gì cho “meät”. Noùi vaäy thoâi chöù, ngaøy teát ñeán, noùi ñeán chuyeän haønh höông, ai maø khoâng thích tham gia moät chuyeán. Ngaøy thöôøng taát baät vôùi coâng vieäc laø vaäy, teát môùi coù ñöôïc chuùt thôøi gian thö thaû. Thay vì aên chôi, nhaäu nheït trong 3 ngaøy teát, haønh höông vöøa mang yù nghóa du ngoaïn ngaøy xuaân, vöøa ñöôïc tham quan caùc ngoâi chuøa, vöøa ñeå baøy toû nieàm tin ñoái vôùi Phaät trôøi khaép nôi mong cho cuoäc soáng luoân gaëp nhieàu duyeân may, ñieàu toát laønh.

Trong khi Phaät töû Bình Döông thöïc hieän nhöõng chuyeán tham quan chuøa baïn ñeán caùc tænh Vuõng Taøu, TP.HCM, Ñoàng Nai…thì ngöôïc laïi, Phaät töû ôû nhöõng nôi aáy laïi ñeán Bình Döông cho nhöõng chuyeán haønh höông.

Cuõng vì yù nghóa ñoù, maø moãi ngoâi chuøa cuõng coù nhöõng hình thöùc baøy trí khaùc nhau ñeå cho Phaät töû vui xuaân. Ngoaøi vieäc laïy Phaät, coøn ñöôïc nghe nhöõng lôøi thuyeát giaûng ñaàu xuaân cuûa quyù thaày. Coù nôi coøn gaén nhöõng taám thieäp chuùc Teát ñeå cho Phaät töû caàu loäc ñaàu xuaân. Ñôn giaûn laø vaäy, nhöng ngaøy xuaân theâm yù vò, nheï nhaøng maø thanh thoaùt.

Ñaàu xuaân noùi chuyeän ñi chuøa…nhöng quan troïng hôn heát laø moãi ngöôøi chuùng ta, töø ñoù, seõ bieát laøm cho cuoäc soáng moãi ngaøy theâm ñeïp hôn, yù nghóa hôn baèng nhöõng ñieàu thaùnh thieän, ñeå caû naêm ñeàu ñöôïc coù muøa xuaân.

DIEÄU HAÏNH 

 

 

 

 

Tin khác:
Trang ( 1/3) : 1 | 2 | 3
   Phật giáo và cuộc sống
Bình Dương: Hội nghị thống kê chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ Phật tử

Vào lúc 14h00, chiều ngày 13/01/2020 (nhằm ngày 19/12 năm Kỷ Hợi), tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn – chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra Hội nghị thống kê chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ Phật tử của Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Thường trực BTS Phật giáo tỉnh chúc Tết chư Tôn đức Giáo phẩm HĐTS

Nhân dịp xuân Canh Tý cận kề, trên tinh thần tri ân và báo ân đối với chư Tôn đức Giáo phẩm. Sáng ngày 8&9/1/2020 (nhằm 14&15/12 năm Kỷ Hợi), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã trở về vấn an sức khoẻ HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, cùng chư Tôn đức lãnh đạo TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo và Văn phòng II TƯGH, TP. HCM.

Bình Dương: Phật giáo tỉnh Tổng kết công tác Phật sự năm 2019

Sáng ngày 03/01/2020 (nhằm ngày mùng 9 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), GHPGVN tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020, tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết Bàn - chùa Hội Khánh, đường Chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Đức Đại Tăng thống Vương quốc Campuchia đến thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Sáng ngày 04/12/2019 (nhằm ngày 9/11 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng Ban Trị sự (chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương long trọng đón tiếp Đức Đại Tăng thống Vương quốc Camphuchia - Hoà thượng Tep Vong, cùng chư Tăng, Phật tử phái đoàn viếng thăm Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Lễ tưởng niệm 90 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sáng nay, ngày 23/11/2019 (nhằm ngày 27/10 năm Kỷ Hợi), tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương kết hợp cùng Sở Văn hoá Thể thao, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 90 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình Phước: Chia sẻ yêu thương đến quý bà con khiếm thị

Vào ngày 14/11/2019, Thượng tọa Thích Minh Vũ - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì chùa Phổ Thiện Hòa cùng quý Phật tử, các nhà hảo tâm đã đến Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước (Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) để thăm, chia sẻ niềm vui, yêu thương và trao quà cho bà con khiếm thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Bình Dương: Trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ cố Đại lão HT.Thích Thiện An

Sáng ngày 07/11/2019 (nhằm ngày 11/10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Bửu Phước, đường Xóm Chùa, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương toàn thể môn đồ pháp tử đã tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 21 cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện An - nguyên Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sông Bé - Bình Dương, Viện chủ chùa Bửu Phước.

Bình Dương: Hội nghị Hướng dẫn thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Tăng Ni tỉnh nhà

Ngày 16/10/2019, Ban Tôn giáo phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Hướng dẫn thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và phổ biến chính sách Bảo hiểm Xã hội tự nguyện cho hơn 300 Tăng Ni là thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thị thành phố, trụ trì (quản tự) 201 cơ sở tự, viện trên địa bàn tỉnh và gần 90 Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh.

Lào: Hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak

Vào ngày 11/10/2019, tại TP.Pakse, tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Đoàn công tác của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2019 giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak.

Bình Dương: Cuộc họp định kỳ hàng tháng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Sáng ngày 29/9/2019 (nhằm mùng 01/9 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đã tổ chức cuộc họp định kỳ hàng tháng, nhằm báo cáo công tác hoạt động Phật sự trong 01 tháng qua và triển khai những công tác chuẩn bị cho tháng tiếp theo của Phật giáo tỉnh nhà.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>