Tản mạn đầu xuân

Muøa xuaân veà, muoân hoa ñua nôû, vaïn vaät nhö môû caû taám loøng ñeå ñoùn nhaän höông xuaân töôi môùi, caàu mong moät naêm traøn ñaày an laïc, haïnh phuùc. Ñaàu naêm ñi chuøa leã Phaät hay nhöõng chuyeán haønh höông tham quan chuøa baïn, seõ laø moät phaàn khoâng theå thieáu trong höông vò ngaøy teát cuûa khoâng ít ngöôøi.

Ñaàu naêm leã Phaät

Noùi ñeán chuyeän ñaàu naêm ñi chuøa, leã Phaät, toâi coù moät sôû thích laø ñöôïc khoaùc leân mình chieác aùo daøi thaät ñeïp ñeå ñeán chuùc teát thaày mình vaøo ngaøy muøng moät. Ñöôïc nghe lôøi thaày, chaøo hoûi baïn ñaïo, caûm nhaän taát caû nieàm haân hoan trong aùnh maét, nuï cöôøi cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh maø traøn ngaäp nieàm tin vaøo moät naêm môùi daøo daït tình yeâu vaø söùc soáng. Coù ngöôøi baûo, ñeán chuøa khoâng ñöôïc aên dieän quaù xinh ñeïp vì nhö theá seõ khoâng ñuùng vôùi phaåm haïnh cuûa ngöôøi Phaät töû. Vôùi yù nghóa trao lieãm thaân taâm, giöõ thanh tònh caûnh Nieát baøn, thì quan ñieåm ñoù quaû thaät khoâng sai. Nhöng toâi vaãn coù caùch suy nghó khaùc. Coù laàn, toâi baøy toû quan ñieåm vôùi thaày toâi: “Con nghó, khi chuùng ta ñeán chuøa, trôû thaønh ngöôøi Phaät töû, ñang taäp ñi treân con ñöôøng cuûa söï giaùc ngoä, giaûi thoaùt. Nhöõng ngöôøi con cuûa Phaät thì nhaát ñònh phaûi coù cuoäc soáng an laïc, haïnh phuùc, raïng rôõ vaø töôi ñeïp chöù sao”. YÙ toâi muoán noùi laø, leõ dó nhieân hình thöùc khoâng phaûi laø quyeát ñònh, theá nhöng khi chuùng ta luoân höôùng ñeán caùi ñeïp, thì cuoäc soáng taát nhieân seõ töôi môùi vaø thuù vò hôn haún roài chöù. Thaày toâi cöôøi: “Thì con cöù maëc aùo daøi ñi chuøa neáu con thích”.

Theá nhöng, toâi chöa bao giôø maëc aùo daøi vaøo chuøa vaøo giôø khaéc quan troïng aáy, duø naêm naøo toâi cuõng coù maët ôû chuøa thaày töø raát sôùm. Bôûi nhìn qua, ngoù laïi, thaáy khoâng ai maëc aùo daøi nhö mình neân töï nhieân cuõng “theïn” neân laïi thoâi…Noùi vaäy ñeå caûm nhaän ñöôïc raèng, moãi ngöôøi, maø nhaát laø Phaät töû, noãi haùo höùc, chôø mong ngaøy teát ñeán khoâng coøn laø chuyeän ñöôïc maëc aùo ñeïp, ñöôïc lì xì nhö hoài coøn caùi tuoåi leân 3, leân 5 maø laø ñeå cuøng nhau ñeán chuøa leã Phaät ñaàu naêm, caàu mong naêm môùi an laønh, haïnh phuùc, cho mình ñuû phöôùc duyeân ñeå tieáp tuïc coù ñöôïc thaønh töïu treân con ñöôøng tu taäp.    

Bình Döông coù khoâng ít chuøa ñeïp. Caùc ngoâi chuøa ngaøy caøng ñöôïc truøng tu, xaây döïng cho theâm phaàn roäng raõi, khang trang thoûa maõn ñöôïc ñôøi soáng trong taâm linh cuûa ngöôøi daân ñòa phöông. Ngaøy teát ñeán, moãi ngöôøi duø ôû queâ hay thaønh thò ñeàu ñeán ngoâi chuøa ñeå “taém” taâm hoàn mình trong caùi thôøi khaéc nguyeân sô khôûi ñaàu cho moät muøa xuaân môùi.

Haønh höông

Coù ngöôøi baûo, chuøa naøo cuõng laø chuøa, thaày naøo cuõng laø thaày, maéc chi phaûi ñi ñuû thöù chuøa laøm gì cho “meät”. Noùi vaäy thoâi chöù, ngaøy teát ñeán, noùi ñeán chuyeän haønh höông, ai maø khoâng thích tham gia moät chuyeán. Ngaøy thöôøng taát baät vôùi coâng vieäc laø vaäy, teát môùi coù ñöôïc chuùt thôøi gian thö thaû. Thay vì aên chôi, nhaäu nheït trong 3 ngaøy teát, haønh höông vöøa mang yù nghóa du ngoaïn ngaøy xuaân, vöøa ñöôïc tham quan caùc ngoâi chuøa, vöøa ñeå baøy toû nieàm tin ñoái vôùi Phaät trôøi khaép nôi mong cho cuoäc soáng luoân gaëp nhieàu duyeân may, ñieàu toát laønh.

Trong khi Phaät töû Bình Döông thöïc hieän nhöõng chuyeán tham quan chuøa baïn ñeán caùc tænh Vuõng Taøu, TP.HCM, Ñoàng Nai…thì ngöôïc laïi, Phaät töû ôû nhöõng nôi aáy laïi ñeán Bình Döông cho nhöõng chuyeán haønh höông.

Cuõng vì yù nghóa ñoù, maø moãi ngoâi chuøa cuõng coù nhöõng hình thöùc baøy trí khaùc nhau ñeå cho Phaät töû vui xuaân. Ngoaøi vieäc laïy Phaät, coøn ñöôïc nghe nhöõng lôøi thuyeát giaûng ñaàu xuaân cuûa quyù thaày. Coù nôi coøn gaén nhöõng taám thieäp chuùc Teát ñeå cho Phaät töû caàu loäc ñaàu xuaân. Ñôn giaûn laø vaäy, nhöng ngaøy xuaân theâm yù vò, nheï nhaøng maø thanh thoaùt.

Ñaàu xuaân noùi chuyeän ñi chuøa…nhöng quan troïng hôn heát laø moãi ngöôøi chuùng ta, töø ñoù, seõ bieát laøm cho cuoäc soáng moãi ngaøy theâm ñeïp hôn, yù nghóa hôn baèng nhöõng ñieàu thaùnh thieän, ñeå caû naêm ñeàu ñöôïc coù muøa xuaân.

DIEÄU HAÏNH 

 

 

 

 

Tin khác:
Trang ( 1/3) : 1 | 2 | 3
   Phật giáo và cuộc sống
Bình Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai công tác Phật sự những tháng cuối năm

Sáng ngày 17/11/2020 (nhằm ngày 03/10 năm Canh Tý), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng để báo cáo công tác hoạt động Phật sự và triển khai các công tác Phật sự, kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phật giáo Bình Dương cùng Hội chữ Thập đỏ tỉnh, các tự viện đến thăm, tặng 2.300 phần quà cho bà con tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Những ngày qua, hơi ấm của tình đồng bào, tình dân tộc đã được những tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền đất nước lan tỏa đến những địa phương xa xôi hẻo lánh của các tỉnh miền Trung – vùng chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, lũ lụt. Đồng sẻ chia khó khăn, chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung thân yêu, trong 02 ngày 04-05/11/2020 đoàn từ thiện của Ban Trị sự PG tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Hội chữ Thập đỏ tỉnh, UBMTTQVN, các tự viện đã tổ chức chuyến thăm hỏi và trao tặng 2.300 suất quà đến đồng bào lũ lụt, giúp đỡ bà con phần nào hậu quả của đợt thiên tai vừa qua tại 02 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Bình Dương: Phiên họp thường kỳ của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Chiềungày 19/10/2020 (nhằm ngày 03/9 năm Canh Tý), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra phiên họp thường kỳ hàng tháng, để báo cáo công tác hoạt động Phật sự trong tháng qua, và triển khai về kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, cũng như chuyến từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung đang bị thiên tai lũ lụt hoành hành.

Bình Dương: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ

Sáng ngày 19/9/2020 (nhằm ngày 03/8 năm Canh Tý), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra phiên họp thường kỳ, nhằm báo cáo công tác hoạt động Phật sự trong tháng qua, đồng thời triển khai về vấn đề Tấn phong Giáo phẩm cho chư Tôn đức Tăng Ni, cũng như chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới.

Bình Dương: Ban Biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo và PSO đảnh lễ, kính mừng khánh tuế Hòa thượng Thích Huệ Thông

Sau ba tháng An cư Kiết hạ vừa viên mãn, sáng ngày 31/8/2020 (nhằm ngày 13/7 năm Canh Tý), chư Tôn đức Ban Biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo và kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đã vân tập về Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), để vấn an sức khỏe và đảnh lễ kính mừng khánh tuế HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương thêm một hạ lạp.

Bình Dương: Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh thăm, chúc mừng Ban Trị sự nhân lễ Vu lan Báo hiếu

Vào sáng ngày 27/8/2020 (nhằm ngày 9/7 năm Canh Tý), tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Hội Khánh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), phái đoàn đại diện lãnh đạo tỉnh và các ban ngành đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương, chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh nhân dịp lễ Vu lan Báo hiếu PL. 2564 – DL. 2020 trở về.

Bình Dương: Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Hệ phái Phật giáo Cổ truyền khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

Theo luật Phật chế, mỗi năm chư Tăng Ni sẽ có ba tháng An cư Kiết hạ và lấy tuổi hạ đó làm tuổi đạo cho mình. Trong 3 tháng đó, chư Tăng Ni cùng vân tập về một nơi để tu học, trau dồi Tam Vô Lậu Học: Giới – Định -Tuệ. Và cũng trên tinh thần tri ân và báo ân đối với chư Tôn đức Giáo phẩm, sáng ngày 24/8/2020 (nhằm ngày 06/7 năm Canh Tý), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Hệ phái Phật giáo Cổ truyền đã trở về chùa Minh Đạo (đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP.HCM) vấn an sức khoẻ và thành kính đảnh lễ, chúc mừng khánh tuế đến HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS thêm một tuổi đạo.

Bình Dương: Chư Tăng Ni hành giả an cư trang nghiêm bố tát, thính giới định kỳ

Sáng ngày 20/7/2020 (nhằm ngày 30/5 năm Canh Tý), toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm bố tát, thính giới tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) để cùng nhau bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp.

Bình Dương: Chư Tăng Ni trang nghiêm lễ bố tát, tụng giới mùa an cư PL.2564

Sáng ngày 05/7/2020 (nhằm ngày 15/5 năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã vân tập về trụ sở Ban Trị sự - Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn (chùa Hội Khánh) phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, để cùng nhau bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Đây là một hoạt động được tổ chức định kỳ nửa tháng một lần trong mùa An cư.

Bình Dương: Lễ Bố tát đầu mùa an cư tại chùa Hội Khánh

Truyền thống An cư Kiết hạ là mạng mạch của Tăng già, là thước đo phẩm hạnh của người tu. Mùa An cư Kiết hạ (ACKH) là thời điểm để Tăng Ni thúc liễm ba nghiệp, trau dồi giới đức. Trên tinh thần đó, sáng ngày 20/6/2020 (nhằm ngày 29/4 nhuận năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã vân tập về trụ sở BTS - Trung tâm văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn (chùa Hội Khánh) phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cùng nhau bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Và hôm nay là lần Bố tát đầu tiên mùa ACKH PL.2564- DL.2020.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>