Ban Trị sự nhiệm kỳ X (2022-2027)

BAN THƯỜNG TRỰC VÀ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ X (2022-2027)

I/ BAN THƯỜNG TRỰCSố lượng Ủy viên Ban Trị sự trong nhiệm kỳ mới theo quy định của Giáo hội là 68 vị (63 chính thức, 05 dự khuyết).