Bình Dương: Truyền giới Tỳ kheo, Sa-di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni

Chiều ngày 25/6/2022, các đàn giới thuộc Đại giới đàn Thiện An PL.2566 – DL.2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni tại hai giới trường.

Buổi sáng, Ban Tổ chức đã long trọng khai mạc, tuyên luật sư khai đạo, chư giới tử được trở về các đàn giới để chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni tại Tổ đình Hội Khánh. Đàn giới chùa Bồ Đề Đạo Tràng giới sư truyền Thức xoa Ma na và Sa di Ni. Đúng theo chương trình sau khi truyền giới Tỳ kheo Ni, Giới sư Ni sẽ hướng dẫn giới tử trở về giới trường Tăng Tổ đình Hội Khánh cầu pháp đúng theo truyền thống Luật nghi.

Trước Tổ đường, chư Tôn đức Ban Nghi lễ đã cung an chức sự và cung thỉnh HT.Thích Thiện Nhơn đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ kheo; HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma A xà lê kiêm Tuyên luật sư; HT. Thích Thiện Duyên làm Giáo thọ A xà lê; cùng bảy vị Tôn chứng: HT.Thích Giác Sự, HT.Thích Nhuận Châu, HT.Thích Thiện Tài, HT.Thích Thường Quang, HT.Thích Nhuận Kiên, HT.Thích Chí Thiện, TT.Thích Minh Vũ. Và TT.Thích Minh Chí, ĐĐ.Thích Lệ Lạc và ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm, ĐĐ. Thích Thiện Đạt điển lễ.

Bên cạnh đó, chư Tôn đức Ban Nghi lễ cũng cung an chức sự và cung thỉnh HT.Thích Thiện Pháp đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Sa di; HT.Thích Giác Liêm làm Yết-ma A xà lê; TT. Thích Chơn Phát làm Giáo thọ A xà lê; cùng bảy vị Tôn chứng: TT. Thích Tĩnh Tại, TT. Thích Minh Lực, TT. Thích Thiện Châu, TT. Thích Thiện Hỷ, TT. Thích Huệ Trí, TT. Thích Tắc An, TT. Thích Thiện An. Và ĐĐ.Thích Thiện Tánh và ĐĐ. Thích An Trí, ĐĐ. Thích Trí Tâm, ĐĐ. Thích Di Đạt điển lễ.

Thập sư Ni đàn Tỳ kheo Ni: NT. Thích nữ Như Tín đương vi Hòa thượng Đường đầu; NT. Thích nữ Pháp Như làm Yết-ma; NT. Thích nữ Diệu Thường làm Giáo thọ, cùng bảy vị Tôn chứng: NS. Thích nữ Diệu Minh, NS. Thích nữ Diệu Đoan, NS. Thích nữ Giác Nguyện, NS. Thích nữ Pháp Hạnh, NS. Thích nữ Chúc Mỹ, NS. Thích nữ Ẩn Liên, NS. Thích nữ An Lượng và SC Thích nữ Nhật Huệ, SC. Thích nữ Quảng Hương điển lễ.

Thập sư Ni đàn Thức xoa Ma na: NT. Thích nữ Như Định đương vi Hòa thượng Đường đầu; NT. Thích nữ Tịnh Diệu làm Yết-ma; NS. Thích nữ Huệ Tuyến làm Giáo thọ, cùng bảy vị Tôn chứng: NS. Thích nữ An Minh, NS. Thích nữ An Liên, NS. Thích nữ Hương Nhũ, NS. Thích nữ Tâm Đoan, NS. Thích nữ Huệ Nghiêm, SC. Thích nữ Diệu Nhân, SC. Thích nữ Diệu Hòa và SC Thích nữ Tâm Viên, SC. Thích nữ Diệu Sơn điển lễ.

Thập sư Ni đàn Sa do Ni: NS. Thích nữ Từ Thảo đương vi Hòa thượng Đường đầu; NS. Thích nữ Hạnh Nguyên làm Yết-ma; NS. Thích nữ An Hoa làm Giáo thọ, cùng bảy vị Tôn chứng: NS. Thích nữ Lệ Hương, NS. Thích nữ Hạnh Thủy, NS. Thích nữ Diệu Hiển, SC. Thích nữ Vạn Hạnh, SC. Thích nữ An Hương, SC. Thích nữ Ngọc Bích, SC. Thích nữ Cam Liên và SC Thích nữ Diệu Thảo, SC. Thích nữ Thảo Lạc điển lễ.

Chư Tôn đức giới sư đã quang lâm giới trường tại chánh điện đảnh lễ Tam bảo và trang nghiêm thanh tịnh truyền giới pháp như luật đến các giới tử.

Tại các điểm, chư Tôn đức Yết-ma đã tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới các cấp giới trước đại Tăng. Sau khi đại Tăng tác thành giới thể, chư Tôn đức đương vi Yết-ma đã trao mạn y và đãi lọc nước cho giới tử. Chư tôn đức đương vi Giáo thọ hướng dẫn các tân Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni đảnh lễ tứ ân theo luật nghi Giới đàn Tăng. Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng các cấp giới đến giới tử, cũng như khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn, bởi đó là thềm bậc để tiến lên địa vị Tỳ kheo như trong Giới luật dạy, cũng là đoàn thể Tăng trong đạo Phật.

Sau đó, HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; cùng chư Tôn đức Tăng đã quang lâm Giới trường truyền Bồ tát giới cho các giới tử.

Được biết, theo chương trình ấn định của Ban Tổ chức Đại giới đàn Từ Nhơn, buổi sáng ngày mai 26/6 sẽ tổ chức lễ bế mạc.