Bình Dương: Tưởng nhớ Thầy tổ – Đạo đời kiêm ưu

TT PG Bình Dương- Trong giáo lý đức Phật dạy chúng ta, người đệ tử luôn luôn phải nhớ đến bốn ơn cao cả, trong đó ơn thứ ba là “sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức”. Trong ơn sư trưởng “bậc thầy” thì cổ đức của Phật giáo  Bắc truyền chia bậc thầy ra thành bốn bậc thầy.

Thầy hạ đao thế phát, tế độ cho mình, “sinh ngã giới thân, dưỡng ngã tuệ mệnh” tức là sinh ra giới thân cho ta, nuôi dưỡng tuệ mệnh cho ta thì bậc thầy đó gọi là tôn sư, tức là nghiệp sư.

Bậc thầy truyền trao giới pháp cho chúng ta, được chư tôn đức cử ra, được giới tử thỉnh cầu để đăng đàn truyền thụ ba giới phẩm đó là Sa di giới, Tỳ khiêu giới và Bồ tát giới thì vị thầy đó gọi là giới sư.

Nhưng cũng có bậc thầy giúp cho người đệ tử đó bước chân vào đạo nhưng vì hoàn cảnh, nhân duyên mà vị thầy đó không trực tiếp làm nghiệp sư được, nhưng tới khi trưởng thành, thành tựu sự nghiệp của mình thì vị sư nhỏ đó vẫn coi người thầy đầu tiên với mình như một ơn lớn gọi đó là ân sư.

Vị thầy thứ tư dạy cho mình biết giáo pháp của Phật, biết giới luật của Phật, biết đường tu, biết đối nhân xử thế trong thế gian thì vị thầy đó gọi là giáo thụ sư. Trong hàng “sư tư đức đại nan thù báo” đó, nhân ngày húy kỵ lần thứ 223,  Tổ Đỉa Thiền sư Đạo Trung-Thiện Hiếu – một trong các bậc cao tăng,  Chúng tôi cung kính tưởng nhớ tới Ngài, đồng thời cũng là để hậu thế ngày nay  tưởng nhớ về Ngài.

Nhân duyên chư Phật ra đời

chỉ vì thương xót muôn loài chúng sinh,

bấy lâu gây mãi tội tình

chim lồng khôn dễ cất mình bay cao

trông ra lòng cũng quặn đau

mở đường phương tiện đưa vào cảnh vui

 Đức Phật, chư tổ rồi các bậc thầy của chúng ta ai cũng thương cho đệ tử và mong cho đệ tử trưởng thành. Khi đệ tử trưởng thành rồi phải hoài niệm, phải luôn luôn nhớ tới ân đức của Tam bảo, ân đức của tổ sư và ân đức của thầy vì trong luật Sa di đã dạy “sự sư như sự Phật, hầu thầy như hầu Phật, thờ thầy như thờ Phật”. Vậy thì phụng thờ ở đây không có nghĩa là nhang đèn sớm tối, không có nghĩa là oản quả đầy mâm mà phụng thờ là phụng thờ lý tưởng, lý tưởng của Phật truyền cho tổ, tổ truyền cho thầy, để làm sao ngọn đèn chính pháp mãi mãi trường tồn trên thế gian này, để Phật pháp không bị tuyệt diệt.

Quí Nguyễn

Thường trực Ban biên tập

Ngày đăng: 12 Tháng Một, 2023 người đăng Quí Nguyễn