Thông báo

Bình Dương: Danh Sách Hội Đồng Trị Sự Tấn Phong Giáo Phẩm

1 Tháng Mười Hai, 2022

TT PG Bình Dương- Ban Thông Tin Truyền Thông tỉnh Bình Dương, xin kính gữi đến Chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh được liễu tri, về danh sách chư Tôn đức Tăng Ni được Tấn Phong Hàng Giáo Phẩm...