Tự viện Huyện Dầu Tiếng

HUYỆN DẦU TIẾNG (20 cơ sở)

 • Chùa Thái Sơn
 • Chùa Phước Thạnh
 • Chùa Liên Trì
 • Chùa Lâm Phước
 • Tịnh xá Ngọc Thọ
 • Tịnh xá Ngọc Lâm
 • Tịnh xá Ngọc Bích
 • Chùa Hoa Nghiêm
 • Tịnh xá Ngọc Phước
 • Chùa Hội Thành
 • Tịnh xá Ngọc Châu
 • Chùa Thiên Hưng
 • Chùa Minh Thạnh
 • Chùa Quang Lâm
 • Chùa Pháp Hoa
 • Chùa Phước Khánh
 • Chùa Sùng Đức
 • Chùa Long Hòa
 • Chùa Pháp Hòa
 • Chùa Huệ Sơn