Chí Tâm Cầu Pháp

求 法
如雜寶藏經云。昔有一女人。聰明智慧深信三寶。常於僧次請二比丘就舍供養。後時便有一老比丘。次到其舍。年老根昧素無知曉。齋食訖已女人至心求請說法。敷坐頭前閉目靜坐。比丘自知不解說法。趣其泯眼棄走還寺。然此女人至心思惟有為之法無常苦空不得自在。深心觀察。即時獲得須陀洹果。既得果已向寺求覓欲報其恩。然此比丘自審無知。棄他逃走。倍生慚恥。轉復藏避。而此女人苦求不已。方自出現。女人見已具說蒙得道果因緣。齎供報恩。老比丘聞甚大慚愧。深自剋責亦復獲得須陀洹果。是故行者應當至心精誠求法。若至心者所求必獲。
Việt dịch:
Như kinh Tạp-bảo-tạng ghi lại: Ngày xưa có một thiếu nữ rất trí tuệ, sáng suốt, rất tin Tam bảo. Thường lên chùa mời hai vị Tỳ-kheo lần lượt về nhà cúng dường. Sau đó, đến phiên của vị Tỳ kheo già. Vị này, tuổi cao trí kém, không hiểu biết nhiều. Chờ vị này thọ trai xong, thiếu nữ thành tâm xin nghe thuyết pháp, trải thảm ngồi trước mặt, nhắm mắt ngồi im lặng. Vị Tỳ-kheo biết rõ mình không thể thuyết pháp, nhân thiếu nữ nhắm mắt, liền vội vã quay về chùa. Thiếu nữ chí tâm tư duy các phép hữu hình đều vô thường, khổ, không, không thể tự tại. Quán sát rất sâu, liền chứng được quả Tu – đà – hoàn. Chứng quả rồi, thiếu nữ lên chùa tìm vị Tỳ-kheo ấy để báo ơn. Vị Tỳ-kheo già tự thấy không biết gì, lánh mặt trốn vị thiếu nữ. Càng sinh hổ thẹn, càng cố ẩn nấp. Thiếu nữ không ngừng cầu gặp mặt, vị ấy đành phải xuất hiện. Thiếu nữ kể rõ nhân duyên đắc đạo và mang lễ vật cúng dường. Vị ấy nghe xong, vô cùng hổ thẹn, tự trách bản thân rất nhiều và cũng chứng được quả Tu – đà – hoàn. Do đó, người từ học cần phải chí tâm tin thành cầu Pháp. Nếu chí tâm như thế, cầu việc gì cũng sẽ đạt được.\.

Nguồn: Ngọc Anh

Ngày đăng: 1 Tháng Mười, 2023 người đăng Quí Nguyễn